Algemene Verkoopsvoorwaarden

Welkom bij Lingerie-Valentijn! Wij willen ervoor zorgen dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en willen dat vertrouwen niet beschamen. Het is zeer belangrijk dat u zich bewust bent van wat u mag verwachten en wat wij van u verwachten. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situaties is. Door u toegang te verschaffen tot www.lingerie-valentijn.be stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

 1. Onze onderneming is gevestigd te Merchtem, in de Korte Ridderstraat nummer 11 en ingeschreven in het H.R.B. onder het nummer 506.918.
 2. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen ons en onze klanten beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden die door de klant geacht worden aanvaard te zijn, ook in het geval zij strijdig zijn met de eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de klant. Het feit dat de klant de huidige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaan hem niet van hun toepassing. De algemene voorwaarden en de site zijn wereldwijd raadpleegbaar. De klanten gevestigd in het buitenland moeten zich bewust zijn van het feit dat mogelijkerwijze een aantal bepalingen van de algemene voorwaarden niet op hen van toepassing zijn, zonder dat hierdoor de algemene voorwaarden in hun geheel als ongeldig dienen te worden beschouwd of niet door hen kunnen worden ingeroepen. Wij behouden het recht om af en toe onze algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een vergoeding. De klant zal bijgevolg zelf dienen na te gaan of veranderingen zijn tussengekomen.
 3. Alle producten die aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. En blijven geldig vanaf het moment dat u uw bestelling plaatste. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief transportkosten tenzij anders vermeld bij bestelling. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in onze aanbiedingen voorkomen.
 4. Bestellingen kunnen gedaan worden op de site of via tel +32 (0)52/37.15.82 De bestellingen kunnen worden betaald via overschrijving het rekening nummer aangegeven na bestelling met vermelding van de bestelcode.
 5. Een kasticket kan u afdrukken na bestelling door de webpagina af te drukken via uw browser. De goederen zijn pas leverbaar na ontvangst van het te betalen bedrag.
 6. Er wordt geleverd over de hele wereld. Behoudens overmacht, zal de levering van de producten plaatsvinden via de post binnen een tijdsduur van 14 kalenderdagen. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot toekenning van schadevergoeding. Indien er een vertraging optreed wordt u dat via e-mail of tel verwittigd. De correcte leveringskosten worden vermeld bij elke bestelling.
 7. Gelet op de hoedanigheid als tussenpersoon wordt de garantie beperkt voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie.
 8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot van de geleverde producten. Hiermee wordt op niet-limitatieve wijze bedoeld de schade aan het materiaal, de plaatsen, de gegevens en de sofware toebehorende aan de klant of aan een derde, alsmede door hen geleden exploitatieverlies en lichamelijke schade.
 9. De site bevat informatieve linken of hyperlinken met andere sites (de "verbonden sites"). De klant aanvaardt dat onze onderneming zich van elke aansprakelijkheid vrijstelt m.b.t. de inhoud die verschijnt op een verbonden site of voor elk product of dienst waarnaar de verbonden site verwijst. De verbonden site is beheerst door een onafhankelijke operator.
 10. De verkoop en levering van goederen brengen geen overdracht van de hieraan verbonden intellectuele rechten met zich. Deze rechten blijven uitsluitende onze eigendom en de klant verbindt zich ertoe hierop geen inbreuk te plegen. Wij verklaren dat naar ons weten de geleverde producten geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden inhouden. In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor het geval een geschil zou ontstaan over de eigendom, de uitoefening of de inbreuk op de intellectuele rechten verbonden aan de geleverde goederen.
 11. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de datum die volgt op de levering van het product. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Een goede relatie met de klanten is zeer belangrijk. Bij Lingerie Valentijn kunt u een artikel binnen 14 kalenderdagen ruilen of retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Het is wel van belang dat het product compleet is en in de oorspronkelijke verpakking zit. Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het product met een kopie van de factuur aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte instructies. Het is wel van belang dat het product compleet is en in de oorspronkelijke verpakking zit. In geval van uitvoering van deze mogelijkheid, zal de consument de goederen op eigen risico en kosten terugsturen, eveneens kan de consument in de winkel de artikelen komen ruilen, mits voorlegging van het afgedrukt factuur. Onder "consument" wordt verstaan: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 12. Door te bestellen op de site of via tel, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden van intern beheer van onze onderneming. Onder "intern beheer van onze onderneming" verstaat men de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, de diensten, het opvolgen van de solvabiliteit, alsmede de marketing en de geïndividualiseerde reclame. De klant die op de site heeft besteld, zal op elk ogenblik zijn/haar persoonsgegevens kunnen verbeteren of afschaffen door contact op te nemen. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
 13. Er is geen waarborg dat lingerie-valentijn.be, ononderbroken of foutloos zal functioneren. Wij geven geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van lingerie-valentijn.be, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via ons. Wij leggen geen verklaringen af of geven geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst onze onderneming elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.
 14. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard moest zijn of niet van toepassing moest zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarden van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
 15. Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bv.: e-mail, back-ups,...).
 16. Produkten worden uitsluitend geleverd voor particulieren, bestellingen geplaatst door andere handelszaken worden niet uitgevoerd.
 17. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.
 18. Onze onderneming verkoopt mode-artikelen. Het kan dat u een keuze maakt van een artikel, dat op het moment van de bestelling niet meer op voorraad is. Na navraag bij de fabrikant wordt u verwittigd.
  • Niet meer leverbaar
  • U moet een wachttijd in acht nemen. U kan de bestelling annuleren, of uw akkoord verklaren met de wachttijd.
 19. De verkoopsvoorwaarden kunnen ten alle tijden wijzigen.

Afdrukkennlen